පොලිසිය පාතාලය සමඟ සබඳතා පවතින්නේදැයි විමර්ශනය සිදුකළ යුතුයි - Hiru News 15-09-18