කැකිරාවේදී බිරිඳ ඝාතනය කළ පුද්ගලයෙකු දිවි නසා ගැනීමට තැත් කරයි - Hiru News 13-07-18