මහා නායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥනරතන හිමියන් අවුරුදු පණිවුඩය - Hiru News 15-04-18