මහනුවර සිද්ධිය ගැන අගමැතිගෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙසක් - Hiru News 12-03-18