සීදූව පොලීසියේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට - Hiru News 14-03-18