මුහුදු කූඩැල්ලන් තොගයක් සමඟ ඉන්දීයානුවන් තුන්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට - Hiru News 14-02-18