දිවයිනට විශේෂ කාලගුණ තත්ත්වයක් මුහුදු නොයන්නැයි ධීවරයින්ට අවවාද - Hiru News 12-03-18