මහනුවර සිද්ධියට සම්බන්ධයි නම් ඔප්පු කරන්න - ඒකාබද්ධයෙන් අභියෝගයක් - Hiru News 13-03-18