ලසන්ත ඝාතනයට හිටපු ජෙෂ්‍ය්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට - Hiru News 15-02-18