ජනපති ජපානයේ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයක නිරීක්ෂණ චාරිකාවක - Hiru News 14-03-18