ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ආණ්ඩු වෙනසකට මුල් විය හැකියි - විදෙස් ප්‍රවෘත්ති සේවා - Hiru News 12-02-18