එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ සහකාර මහලේකම් ජනපති හමුවෙයි - Hiru News 10-03-18