අගමැතිගේ සිංගප්පූරු සංචාරය ගැන පොදුජන පෙරමුණෙන් පැහැදිලි කිරීමක් - Hiru News 10-07-18