භෝග විනාශ කරන සතුන් ගැන ඉදිරියේදී ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ජනපති කියයි - Hiru News 13-07-18