තලංගමදී බස් රියදුරෙකුට පහරදුන් කාන්තාවක් ඇතුලු දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට - Hiru News 10-03-18