උතුරු නැගෙනහිර නිවාස ඉදිකිරීමට අමාත්‍යංශයට බලතල ලබා දී නැහැ - මනෝ ගනේෂන් - Hiru News 13-07-18