ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී ඩයස් පෝරාව සහ ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදය ගැටේ - Hiru News 11-03-18