අවහිර කර ඇති ෆේස් බුක් ගැන නිතිය හා සාමය පිලිබඳ ඇමතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් - Hiru News 13-03-18