පක්ෂ නායකත්වයේ වෙනසක් අපේක්ෂාවෙන් බොහෝ පිරිසක් බලා සිටනවා - තෙවරප්පෙරුම - Hiru News 14-03-18