නිලධාරීන් සහ ඡන්ද පෙට්ටි මධ්‍යස්ථාන වෙත ළඟාවේ - ප්‍රදේශ කිහිපයක වාහන ගැටළු - Hiru News 10-02-18