බස් නොමැති බවට මගීන්ගෙන් චෝදනා - මගීන් නොමැති බවට බස් හිමියන්ගෙන් මැසිවිලි - Hiru News 16-04-18