නව අධිකරණ පද්ධතිය මේ සතියේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සුදානමක් - නවීන් දිසානායක - Hiru News 13-07-18