තලංගමදී බස් රියදුරෙකුට පහරදුන් දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී සහ බිරිඳ අත්අඩංගුවට - Hiru News 10-03-18