මීටියාගොඩ කළඹමින් අවුරුදු දිනට පසුදින අලුයම අභිරහස් ලෙස සිදුවූ කාන්තා ඝාතනය - Hiru News 16-04-18