මැති සබේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර නැහැ - ජනපතිට සහ අගමැතිට දැන්වීමට කථානායකවරයා සූදානම් - Hiru News 10-03-18