එම්.එන්. බිදුශිනී ප්‍රනාන්දු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරියක ලෙස දිවුරුම් දෙයි - Hiru News 11-03-18