සංවිධානාත්මක පළිගැනීමක් ගැන හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ගෙන් චෝදනා - Hiru News 11-07-18