උතුරුමැද පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ කාර්යාලයේ වහලය මත නැගී රියදුරන් දෙදෙනෙකු විරෝධතාවක - Hiru News 12-03-18