හෙළ සිරිත රැක කලාකරුවන් රැසක් සමගින් සූර්ය සිංහලේ හිරුත් එක්ක තුන් හෙළයේ අවුරුදු සැමරේ - Hiru News 15-04-18