ජයගන්නා බව කියූ ආසන පරාජය වූ හැටි - Hiru Newsa 13-02-18