විශ්වවිද්‍යාල සිසුවියක් නේවාසිකාගාරයේදී ගෙලවැලලාගෙන සියදිවි හානිකරගනී - Hirunews 14-06-18