අයවැය Imf අරමුණු ඉටු කිරිමට සැකසු එකක් - ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 15-11-17