Jvp Leader Anura Kumara Dissanayake Visits Kandy 11-03-18