කැපිටල් මහරාජා ආයතනයට අනුබද්ධ Mim ආයතනය විද්‍යුත් මාධ්‍ය ඩිප්ලෝමා පාඨමාලවක් අරඹයි 10-03-18