පාලකයින්ට පාඩම් කියා දුන් පළත් පාලන ඡන්දය... #Pathikada #Election2018 12-02-18