ජනතා ප්‍රශ්න අමතක කළ බල අරගලය... #Pathikada 13-02-18