අලුත් ම ගනුදෙනුවක නවතම හෙළිදරව්වක්... #Pathikada 12-09-17