දේශපාලකයා ඉදිරියේ නිලධාරී බලය දණ නැමිය යුතු ද.. #Pathikada 11-09-17