විශ්වාසභංගයට පක්ෂ වූ Slfp මැති ඇමතිවරුන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කරයි - Hiru News 12-04-18