උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර භාවය කෙළෙසූ ජනතා නියෝජිතයින්. (Special Report) 12-01-18